Przyszła sesja Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski będzie poświęcona ocenie pracy byłych urzędników

Planowane jest, że radni miejski z Ostrowca Świętokrzyskiego przystąpią do krytycznej oceny działań byłe prezydenta miasta podczas najbliższego posiedzenia Rady Miasta. Ta sesja absolutoryjna stanowi jedno z pierwszych spotkań nowego samorządu miasta i jest zaplanowana na środę, 26 czerwca.

Częścią obrad będzie debata nad raportem o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2023, która poprzedzać będzie głosowania nad kluczowymi uchwałami w ciągu roku pracy rady. Po tej dyskusji radni będą mogli oddać swoje głosy na wniosek o udzielenie wotum zaufania obecnemu Prezydentowi Miasta Ostrowiec Świętokrzyskiego. W tym kontekście, ocena dotyczyć będzie również byłego prezydenta oraz dwóch wiceprezydentów – Artura Łakomca i Krzysztofa Kowalskiego, którzy faktycznie pełnili te funkcje.

Radni planują także zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za ostatni rok wraz z informacją o wykonaniu budżetu. Na zakończenie spotkania odbyć się ma głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowiec Świętokrzyskiego za rok 2023.

Sesja miejska rozpocznie się w samo południe w środę 26 czerwca. Możliwe jest również śledzenie przebiegu sesji online.